ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

Een offerte is geldig gedurende vijftien dagen, tenzij anders vermeld. Alle prijzen vermeld op de offerte zijn exclusief 21% BTW. De ondertekening van de offerte door de klant geldt als definitieve aanvaarding van de offerte en de algemene voorwaarden van CRE8ME.

 1. Betalingsvoorwaarden

De offerteprijs dient te worden betaald als volgt en na ontvangst van factuur:

 • 100 % bij de ondertekening van de offerte of ten laatste binnen de zeven dagen na de ondertekening van de offerte, ten laatste bij aanvang van de werken. Tenzij anders bepaald door CRE8ME. CRE8ME behoudt zich het recht om de volledige betaling van facturen op te eisen vooraleer er wordt verder gewerkt aan een project wanneer de gewone factuur regeling is veranderd ten voordele van de klant.

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van CRE8ME.

CRE8ME is gerechtigd de opstart of uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de facturen niet zijn betaald. Bij niet-betaling of laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 8 % en een schadebeding van 10 % op het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 EURO en een maximum van 2.500 EURO.

 1. Duur

Een overeenkomst voor SEO consulting wordt afgesloten voor een duur van één jaar en kan niet vroegtijdig worden opgezegd door de klant. Na deze termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd telkens voor een periode van één jaar, tenzij de klant opzegt per aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor de vervaldag (de dag waarop de offerte getekend werd).

 1. Leveringstermijnen

De (op)leveringstermijnen zijn indicatief en binden CRE8ME niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding ten laste van CRE8ME.

 1. Aanleveren bronmateriaal

De klant dient tijdig de noodzakelijke en nuttige medewerking aan CRE8ME te verlenen zodat de opdracht kan worden uitgevoerd. CRE8ME maakt gebruik van een online platform (Google Drive) voor de uitwisseling van alle communicatie en data met de klant. Indien de klant in gebreke blijft om de nodige informatie te bezorgen, is CRE8ME gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 1. Ontbinding

In geval van ontbinding van de overeenkomst door de fout van de klant, geeft CRE8ME het recht om de volledige prijs van het project te behouden.

 1. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dienen uiterlijk binnen de zeven dagen na levering van diensten, installatie van software of ontvangst van factuur te gebeuren. Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling uit te stellen.

 1. Eigendomsrecht

Het is de klant absoluut verboden wijzigingen aan te brengen in de broncode van de website-software zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CRE8ME. Alle aangeleverde bron materialen en werken verricht aan de website blijven intellectuele eigendom van CRE8ME tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid

CRE8ME kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook (verlies van programma’s en/of data) als gevolg van het gebruik van software.

CRE8ME zal alles in het werk stellen om de positie van de website van de klant in diverse zoekmachines te optimaliseren, doch kan geen garantie bieden dat via de geleverde diensten steeds het door de klant gewenste of vooropgestelde resultaat zal worden bereikt. CRE8ME kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een opname of plaatsing van de website in een bepaalde zoekmachine of directory niet of slechts matig resultaat wordt gerealiseerd.

CRE8ME is niet aansprakelijk voor de gewijzigde positie van de website in de diverse zoekmachines. Door de competitiviteit van bepaalde zoektermen, afhankelijk van de investeringen van derden, de continue wijzigingen in de algoritmes van de zoekmachines en andere factoren, kan de positie van een website ongewild wijzigen.

CRE8ME is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in de website die een negatief effect kunnen hebben op de positie van de website in de zoekmachines indien deze wijzigingen door derden worden uitgevoerd of door de klant worden gevraagd.

 1. Bescherming privacy

Wanneer een klant zich voor de eerste keer bij de provider abonneert, geeft hij/zij bepaalde privégegevens door. CRE8ME ziet er strikt op toe dat deze gegevens nooit verspreid of verkocht worden aan een derde. De klant is, met uitsluiting van CRE8ME, verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en de wijze waarop deze worden verwerkt in de databank welke geïntegreerd is in de ter beschikking gestelde website.

CRE8ME zorgt ervoor dat alle vertrouwelijke informatie die de klant bezorgt, confidentieel wordt behandeld.

 1. Overmacht

CRE8ME kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht.

 1. Bevoegdheidsbeding

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van de zetel van CRE8ME zijn territoriaal bevoegd om te oordelen over enig geschil.

 1. Bedrijfgegevens CRE8ME

Bedrijfsnaam: CRE8ME

EMAIL: info@cre8me.be

TEL: +32 (0) 456 15 42 90

Heb je vragen?

Contacteer ons, wij helpen je graag verder.

Vergroot je Digitale Marketing kennis. Lees ook onze andere SEM artikels.

Waarom is UX (User Experience) belangrijk?

Waarom is UX (User Experience) belangrijk?

Ontdek het belang van de User Experience (UX) voor je website UX staat voor User Experience en daarbij draait het om de gebruikerservaring van je website. Die is niet alleen voor je bezoekers van belang, maar misschien nog wel meer voor Google. In het algoritme is de...

Moet je oude blogs houden of wis je ze beter?

Moet je oude blogs houden of wis je ze beter?

Moet je oude blogs houden of wis je ze beter? Ontdek ook de alternatieven Kom je wel eens oude blogs tegen op je website? Dan is het maar de vraag of je deze moet houden dat het beter is deze te wissen. Of voor een alternatief te kiezen. Het is namelijk niet allemaal...

Wat is de betekenis van SEO

Wat is de betekenis van SEO

Wat is de betekenis van SEO of Search Engine Optimisation? De betekenis van SEO is Search Engine Optimization of zoekmachine optimalisatie in het Nederlands. Het gaat bij deze wijze om het toepassen van methodes om je website beter gerankt te krijgen in de...

Onze Diensten

CRE8ME biedt een volledig pakket van diensten aan die zowel jou als jouw bedrijf een enorme digitale boost zullen geven!

Branding

Branding is een cruciale marketingstrategie die een duidelijk  beeld helpt creëeren naar de klant toe, dmv: naam, logo, slogan, ontwerp,…

Webdesign

Bij het ontwikkelen van websites, weblogs en of webshops heb je een sterk webdesign (visuele aspect + achter de schermen) nodig.

SEO

SEO of zoekmachine optimalisatie zijn allerlei technieken die zorgen dat je zo hoog mogelijk scoort in de zoekmachines zoals Google.

j

SEO Copywriting

SEO Copywriting is een schrijfproces die vaste richtlijnen omvat en die uiterst belangrijk zijn om door Google goedgekeurd te worden.

Google Adwords

Je kan Google Adwords of SEA hanteren om via zoekmachines doelgerichte advertenties te verspreiden tegen betaling.

Sociale Media

Je kan je gewenste publiek ook bereiken door te adverteren via allerlei Sociale Media platformen om zo meer bezoekers = winst te genereren!

Laten we praten,

Zeg eens hallo!

Adres

Loofstraat 37/0012, 8500 Kortrijk

8 + 12 =